Left menu

Politika Privatnosti

Uvod

Berlin-Chemie AG / Menarini, Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu ("kompanija") vrlo ozbiljno shvata privatnost korisnika i posvećena je poštovanju privatnosti najbolje što može. Kada posjetite internet stranicu www.berlin-chemie.ba (“internet stranica” or “stranica”) ili zahtijevate usluge dostupne na stranici, kompanija može obraditi vaše lične podatke. Važeća Politika privatnosti ("Politika privatnosti") navodi aktivnosti koje kompanija sprovodi prilikom obrade vaših ličnih podataka preko njene internet stranice, te obaveze koje je kompanija preuzela u tom pogledu.

Gdje god je to propisano važećim zakonom o zaštiti podataka ("zakon o privatnosti"), prethodno će se od vas tražiti saglasnost za obradu vaših ličnih podataka.

Tamo gdje budete davali podatke o trećim stranama, morate poduzeti prethodne radnje kako biste osigurali da je otkrivanje takvih podataka kompaniji (te kasnija obrada u svrhe navedene u važećoj obavijesti o privatnim informacijama) u skladu sa Zakonom o privatnosti, kao i važećim zakonima i pravilima: na primjer, možete dostaviti lične podatke trećih strana samo nakon što ste ih propisno obavijestili i primili njihovu konkretnu saglasnost.

Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je Berlin-Chemie AG / Menarini, Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu, Hasana Brkića 2/II, 71000 Sarajevo.

Vrsta podataka koji se obrađuju

Posjeta ili konsultovanje internet stranice obično ne podrazumijeva prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka, osim "navigacionih podataka" i kolačića, kako je navedeno ispod. Pored toga, možete dobrovoljno dati lične podatke kompaniji prilikom interakcije sa nekim funkcijama internet stranice ili kada zahtijevate određene usluge dostupne na stranici.

Navigacioni podaci i kolačići

Obrada vaših ličnih podataka na internet stranici je ograničena na takozvane "navigacione podatke", to jest, podatke prenesene na internet stranicu koji su potrebni za rad kompjuterizovanih sistema uspostavljenih za upravljanje internet stranicom kao i za komunikacione internet protokole. Na primjer, IP adrese ili nazivi domena kompjutera koji se koristi za posjećivanje internet stranice, kao i drugi parametri u vezi sa operativnim sistemom koji se koristi za povezivanje na internet stranicu. Kompanija prikuplja takve i ostale podatke (kao što su broj posjeta i vrijeme provedeno na internet stranici) u istinski statističke svrhe i na anoniman način kako bi se pratilo funkcionisanje internet stranice i poboljšala njena efikasnost. Takvi podaci se ne prikupljaju kako bi bili povezani sa drugim informacijama u vezi sa korisnicima stranice, niti kako bi omogućili vašu identifikaciju; ipak, zbog prirode takvih podataka, informacije bi mogle omogućiti vašu identifikaciju kroz obradu i povezivanje sa drugim podacima koje imaju treće strane. Iz tog razloga, navigacioni podaci se odmah nakon obrade deidentifikuju i kompanija ih može povratiti samo radi utvrđivanja odgovornosti u vezi sa kompjuterskim prestupima počinjenim na štetu internet stranice ili preko internet stranice. Pored svega navedenog iznad, navigacioni podaci opisani iznad se čuvaju samo ograničeni vremenski period u skladu sa važećim propisima.

Stranica koristi "kolačiće". Korištenjem stranice, pristajete na upotrebu kolačića kako je opisano u Politici privatnosti.

Kolačići su malene datoteke sačuvane na hard disk. Stranica koristi takozvane "kolačiće sesije" i "trajne kolačiće".

Kolačići sesije su privremeni nizovi informacija koji se koriste kako bi se omogućilo korištenje stranice, u svrhe interne bezbjednosti i upravljanja sistemom. Kolačići koji se koriste na stranici ne sadrže informacije o korisnicima; takvi kolačići se čuvaju u privremenom režimu i brišu se odmah nakon što zatvorite pretraživač.

Trajni kolačići mogu biti različitog trajanja (od jednog sata do jedne godine). Kompanija prihvata ovakve vrste kolačića samo kako bi sačuvala jezik koji je izabrao korisnik i kako bi poslala statističke podatke sistemu Google Analytics, što omogućuje kompaniji da analizira pristupe/posjete internet stranici u statističke svrhe. Kolačići se prihvataju u čisto statističke svrhe i informacije u istim se prikupljaju u zbirnom obliku. Koristeći par kolačića (na odgovarajući način, trajni kolačić i kolačić sesije, koji se briše kada korisnik zatvori pretraživač), Google Analytics takođe pohranjuje i vremensku oznaku početka posjete i izlaska sa stranice.

Kolačići koji se koriste na stranici ne prikupljaju informacije o korisnicima stranice; međutim, možete izabrati da onemogućite kolačiće promjenom podešavanja vašeg pretraživača.

Odjeljak “pomoć” dostupan na instrument tabli većine pretraživača prikazuje kako da se izbjegne primanje kolačića, web svetionika i drugih tehnologija praćenja, kao i kako da se dobiju informacije od pretraživača o prisustvu takvih tehnologija i kako ih onemogućiti.

Međutim, onemogućavanje kolačića može umanjiti vašu mogućnost da koristite stranicu i onemogućiti vam da potpuno iskoristite funkcije stranice i usluge dostupne na stranici.

Kompanija ne pristupa, niti kontroliše kolačiće, web svetionike i druge tehnologije praćenja na internet stranicama trećih strana kojima biste mogli pristupiti sa internet stranice; kompanija ne pristupa, niti kontroliše sadržaj dokumenata koji se objavljuju na navedenim internet stranicama; kompanija ne pristupa, niti kontroliše način obrade vaših ličnih podataka, za koje se kompanija odriče svake odgovornosti. Provjerićete Politike privatnosti internet stranica trećih strana kojima pristupate sa stranice kako biste saznali uslove koji se primjenjuju na obradu vaših ličnih podataka. Shvata se da se važeća Politika privatnosti primjenjuje samo na internet stranicu kako je definisano iznad.

Zadržavanje i pohranjivanje ličnih podataka

Lične podatke zadržavaju i obrađuju kompjuterizovani sistemi koji su u vlasništvu kompanije i kojima upravlja ili kompanija ili dobavljači tehničkih usluga kao treće strane; za više podataka molimo da pogledate odjeljak “Pristup podacima” u daljem tekstu. Podatke obrađuje isključivo visoko kvalifikovano osoblje, uključujući osoblje imenovano za vršenje vanrednih radnji održavanja.

Svrhe i metode obrade podataka

Kompanija može obraditi vaše lične podatke u sljedeće svrhe: upravljanje vašim komunikacijama (uključujući obavještenje o pojavama farmakovigilancije), upravljanje vašim zahtjevima za informacije, itd.

Vaši lični podaci se obrađuju i u štampanom i u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o privatnosti i prema profilima bezbjednosti podataka i povjerljivosti, u skladu sa principima pravične i zakonske obrade podataka.

Podaci se zadržavaju strogo za vrijeme koje je neophodno da bi se ostvarila određena svrha u koju su prikupljeni.

Bezbjednost i karakteristike ličnih podataka

Kompanija se obavezuje da će štititi bezbjednost vaših ličnih podataka i da će ispuniti odredbe bezbjednosti kako je uspostavljeno Zakonom o privatnosti i svim važećim propisima u cilju sprečavanja gubitka podataka, nezakonite ili nedopuštene upotrebe podataka i neovlaštenog pristupa navedenim podacima.

Kompanija je usvojila odgovarajuće tehničke mjere kao što su višestruke napredne bezbjednosne tehnologije i procedure kako bi se podaci zaštitili od izmjena, gubitka i neovlaštenog pristupa; zapravo, vaši lični podaci se zadržavaju na serverima koji se nalaze u prostorijama sa ograničenim pristupom i nad kojima se vrše kontrole. Pored toga, informacioni sistemi i kompjuterski programi koje koristi kompanija su uspostavljeni na način da se minimizira upotreba ličnih i/ili identifikacionih podataka. Podaci se obrađuju na najstrožijem neophodnom nivou i samo u svrhu ostvarivanja svrhe njihovog prikupljanja. Možete pomoći kompaniji da ažurira i/ili da osigura tačnost vaših ličnih podataka saopštavajući nam sve informacije u vezi sa vašom adresom, kvalifikacijama, kontakt podacima, itd.

Pristup podacima

Vaši lični podaci će biti dostupni samo osoblju koje je nadležno za obradu podataka u okviru kompanije. U vezi sa njihovim dužnostima, to osoblje će možda trebati obraditi takve podatke kako bi obradili vaše zahtjeve. Podaci mogu biti otkriveni ostalim zaposlenicima kompanije kao i drugim kompanijama Menarini Group, uključujući A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, u iste svrhe kako je navedeno iznad i/ili u administrativne svrhe.

Bez uticaja na odredbe stava iznad, vaši lični podaci neće biti saopštavani trećim stranama, bilo fizičkim ili pravnim licima, te se neće širiti na bilo kakav način, niti u bilo kojem obliku.

Davanje ličnih podataka

Na mjestima označenim zvjezdicom [*] vaši lični podaci su neophodni za kompaniju kako bi obradila upite koje primi preko stranice (npr. zahtjevi za informacijama i/ili materijalom) ili kako bi vas kontaktirala da prati vaše zahtjeve. Vaše odbijanje da date takve podatke će onemogućiti kompaniju da pruži usluge koje ste zahtijevali. Davanje svih drugih podataka koji nisu označeni zvjezdicom je po izboru: vaše odbijanje da ih date neće imati stvarnu implikaciju.

Korištenje vaših prava

U svako doba možete iskoristiti vaša prava uspostavljena Zakonom o privatnosti, uključujući i pravo da dobijete potvrdu o postojanju vaših ličnih podataka u okviru kompanije, pravo da provjerite sadržaj, izvor i tačnost vaših podataka, i/ili da zahtijevate ažuriranje vaših podataka, brisanje i/ili deidentifikaciju, ukoliko su nezakonito obrađeni, kao i pravo da obustavite obradu takvih podataka iz bilo kakvih opravdanih razloga.

U svako doba, možete se obratiti kontroloru podataka putem elektronske pošte ( Contact Us ) ili pismenim putem (na: Berlin-Chemie AG / Menarini, Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu, Hasana Brkića 2/II, 71000 Sarajevo) kako biste dobili informacije o obradi vaših ličnih podataka od strane kompanije, kako biste iskoristili vaša prava ustanovljena Zakonom o privatnosti, kao i kako biste primili ažuriran spisak subjekata kojima su dostupni vaši lični podaci.


PRETRAŽI