Hemija

Hemijsko-analitički razvoj novih aktivnih supstanci

Odjel za hemiju provodi projekte u okviru hemijsko-analitičkog razvoja novih aktivnih supstanci. Tu spada sinteza referentnih supstanci i metabolita, određivanje njihovih fizikalno-hemijskih svojstava te utvrđivanja sigurnosnih podataka.

Te su razne odgovornosti zadatak stručnjaka radnih grupa koje se bave sintezom, određivanjem svojstava supstanci te biofarmacijom.

Grupa za sintezu vrši snabdijevanje uzorcima supstanci za pretklinička ispitivanja i analitički razvoj metoda organske hemije te savremenih tehnologija pročišćavanja.

Grupa za određivanje svojstava supstanci uključena je u naučne opise inovativnih aktivnih supstanci. Pritom utvrđuje identitet, čistoću, sadržaj i fizikalno-hemijska svojstva pomoću najsavremenijih analitičkih tehnologija.

Grupa za biofarmaciju odgovorna je za analitičko ispitivanje bioloških materijala kao dio toksikoloških provjera inovativnih aktivnih supstanci.


PRETRAŽI